..................................................................ASHIHARA KARATE 111.....................................................................

                                                                    Shoshinsha no kata sono ni

                                                                       Nage no kata sono ichi

                                                                     Kumite no kata sono san

                                                                     Kumite no kata sono ichi

                                                                     Kumite no kata sono go

COLECTARE,TRANSPORT si ELIMINARE DESEURI MEDICALE PERICULOASE