..................................................................ASHIHARA KARATE 111.....................................................................

 

 

 

Cerinte pentru examen:

 

 

 

 

 

10 KYU

(centura alba)

 

Pozitii :Zenkutsu dachi,Heiko dachi,Yoi dachi,Musubi dachi ,Kumite dachi

 

Blocaje:Jodan uke,Soto, uke, Uchi uke,Gedan barai

 

Lovituri de brate: Seiken ago uchi, Seiken chudan tsuki,Uraken shomen uchi.

 

Lovituri de picioare: Hiza geri, Mae geri ,Mae keage geri, Mawashi geri, Mawashi hiza geri,Kinteki geri.

 

Proiectari: Ura nage.

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

Sabaki: Blocarea atacurilor folosind soto uke si gedan barai.

 

Cunoasterea Dojo-kun ului.

 

Proba de lupta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9 KYU

(centura alba cu tresa albastra)

 

 

Pozitii:Kiba dachi, Heisoku dachi.

 

Blocaje:Mawashi uke,Soto sune uke,Uchi sune uke,Hiji/hiza dublu bloc,Shuto uke.

 

Lovituri de brate:Uraken sayu uchi,Uraken hizo uchi,Uraken mawashi uchi,Shita tsuki,Hiji uchi.

 

Lovituri de picior:Yoko keage geri ,Yoko geri, Kanzetsu geri.

 

Proiectari:Maki komi nage.

 

Kata: Shoshinsha no kata sono ichi.

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

Sabaki: Control asupra adversarului folosind mawashi uke,ura nage,maki komi nage.

 

 

Proba de lupta :numarul reprizelor difera in functie de examinator

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8 KYU

(centura albastra)

 

 

 

Tehnica de baza din precedentele grade.

 

Lovituri de brate:Jodan mawashi uchi,chudan mawashi uchi.

 

Lovituri de picior: Jikuashi geri,Uchi momo geri,Sankaku geri.

 

Kata: Shoshinsha no kata sono ni

          Nage no kata sono ichi

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

Sabaki: Cele 4 cadrane,controlul adversarului dupa soto uke si gedan barai,controlul adversarului dupa sune uke.

 

Proba de lupta :numarul reprizelor difera in functie de examinator

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7 KYU

(centura albastra cu tresa galbena)

 

 

Tehnica de baza din precedentele grade.

 

Blocaje :Jodan oshiage uke

 

Lovituri de picior: Kakato geri, Ushiro geri

 

Kata: Kumite no kata sono ichi

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

Sabaki: Controlul adversarului dupa oshiage uke si dupa jodan shuto uke.

 

 

Proba de lupta :numarul reprizelor difera in functie de examinator

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6 KYU

(centura galbena)

 

 

 

Tehnica de baza din precedentele grade.

 

Lovituri de picior: Kake geri

 

Blocaje: Hikake

 

Kata: Nage no kata sono ni

          Kihon no kata sono ichi

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

Sabaki: Controlul adversarului dupa hikake

 

Proba de lupta :numarul reprizelor difera in functie de examinator

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5 KYU

(centura galbena cu tresa verde)

 

 

Tehnica de baza din precedentele grade.

 

Lovituri de picior:Ushiro mawashi geri

 

Kata:Kumite no kata sono ichi

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

Sabaki:Control asupra adversarului folosind o serie de combinatii de pumn.

Proba de lupta :numarul reprizelor difera in functie de examinator

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

4 KYU

(centura verde)

 

 

Tehnica de baza din precedentele grade.

 

Lovituri de picior: Yoko stopping kick

 

Kata: Shoshinsha no kata sono san

          Kihon no kata sono ni

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

Sabaki: cotrolul adversarului cu diferite tehnici in functie de distanta.

 

Proba de lupta :numarul reprizelor difera in functie de examinator

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3 KYU

(centura verde cu tresa maron)

 

 

Tehnica de baza din precedentele grade.

 

Lovituri de picior:Tobi hiza geri,Tobi mae geri.

 

Kata: Kumite no kata sono san

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

Sabaki: Atac continuu timp de 1 minut

 

Proba de lupta :numarul reprizelor difera in functie de examinator

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2 KYU

(centura maron)

 

 

Tehnica de baza din precedentele grade.

 

Kata:Kihon no kata sono san

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

Sabaki: Atac continuu timp de 1 minut

 

Proba de lupta :numarul reprizelor difera in functie de examinator

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 KYU

(centura maron cu tresa neagra)

 

 

Tehnica de baza din precedentele grade.

 

Lovituri de picior:Tobi mawashi geri,Tobi ushiro geri, Tobi ushiro mawashi geri, Toby yoko geri.

 

Kata :Nage no kata sono san

          Kumite no kata sono yon

 

Proba de forta: flotari ,genoflexiuni,abdomene ,numarul difera in functie de examinator.

 

 

Sabaki: Atac continuu timp de 2 minute

 

Proba de lupta :numarul reprizelor difera in functie de examinator.